ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
 1. İrdem A, O Baspinar, M Kervancıoğlu, M. Kılınç, “Çocuklarda aortik sendromla ilişkili CHARGE sendromu”, Gaziantep Tıp Derg, 18 (2), 109-112 (2012).
 2. İrdem A, M Kervancıoğlu, O Baspinar, M. Kılınç, “Çocuklarda patent duktus arteriyozus ve transkateter yolla duktus kapatılması”, Gaziantep Tıp Derg, 18 (3), 132-138 (2012).
 3. Taşkesen, M., S. Katar, S. Ecer, Kervancıoğlu, M., S. Sevinc, “Typhoid Fever Complicated By Multiple Organ Involvement In A Child”, Dicle Tıp Derg, 35 (4), 274-276 (2008).
 4. Kervancıoğlu, P. ve M. Kervancıoğlu, “İyi gelişmiş kollateraller ve 15 yaşına kadar asemptomatik kalmış kritik segmental aort koarktasyonu olgusu,” Dicle Tıp Derg, 33 (3), 185-188 (2006).
 5. Kervancıoğlu, P., M. Kervancıoğlu ve C. Devecioğlu, “Preterm yenidoğanlarda kardiyovasküler malformasyonlar,” Dicle Tıp Derg, 33 (2), 85-88 (2006).
 6. Kervancıoğlu, M., MN. Özbek, C. Devecioğlu ve İ. Sucaklı, “On dört günlük bir yenidoğanda digoksin entoksikasyonu”, Dicle Tıp Derg, 33 (1), 45-47 (2006).
 7. Yıldırım, S.V., M. Kervancıoğlu, B. Sarıtaş, B. Varan, Ş. Mercan ve K. Tokel, “Ocreotide infusion for the treatment of chylothoraks in pediatric intensive care unit”, Anadolu Kardiyol Derg, 5 (4), 317-318 (2005).
 8. Kervancıoğlu, M., C. Devecioğlu ve N. Okur, “Çocuk kardiyolojisi polikliniğine göğüs ağrısı yakınmasıyla başvuran hastaların değerlendirilmesi”, Dicle Tıp Derg, 32 (4), 196-200 (2005).
 9. Kervancıoğlu, M., C. Devecioğlu ve O. Köksal, “Preterm bebeklerde patent duktus arteriosus tedavisinde oral ibuprofenin etkinliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi”, Dicle Tıp Derg, 32 (3), 140-144 (2005).
 10. Yıldırım S.V., B. Saygılı, K. Tokel, M. Kervancıoğlu, B. Varan ve Ş. Mercan, “Pediatrik kardiyak cerrahi sonrası gelişen ritim bozuklukları: insidans ve risk faktörleri”, Türk Aritmi Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi, 2 (3), 190-196 (2004).
 11. Katar, S., S. Ecer, M. Kervancıoğlu, A. Yaramış, M.N. Özbek ve C. Devecioğlu, “Nörofibromatozisli dört olgunun değerlendirilmesi”, Dicle Tıp Derg, 31(4), 42-47 (2004).
 12. Özbağ D., Y. Gümüşalan, P. Kervancıoğlu, M. Kervancıoğlu, “Atrium bantları ve klinik önemi”, Sendrom Derg, 16 (3), 66-70 (2004).
 13. Özbağ D., P. Kervancıoğlu ve M. Kervancıoğlu, “Sol ventrikülde yalancı Chordae Tendineae”, Sendrom Derg, 14 (10), 85-89 (2002).
 14. Kılınç M., M. Kervancıoğlu, O. Karagün, O. Derman ve Ş. Türkmen, “Perikardiyal effüzyonlu geç yakalanmış bir konjenital hipotiroidi olgusu”, T Klin J Pediatr, 10 (4), 223-225 (2001).
 15. Kervancıoğlu M., M. Söker, A. Yaramış, M.N. Özbek ve A. Karadede, “Hipertansif ensefalopati tablosuyla başvuran 13 yaşındaki bir aort koarktasyonu vakası”, Dicle Tıp Derg, 28 (1), 55-60 (2001).
 16. Kervancıoğlu M., A. Yaramış, M. Söker, S. Katar ve M.A.Taş, “Bartter sendromu olgusu”, Dicle Tıp Derg, 27 (3-4), 67-70 (2000).
 17. Deniz, A., C. Devecioğlu, M.A. Taş, M. Soran, M. Kervancıoğlu, F. Demir ve G. Çınar, “İntrauterin büyüme geriliği olan yenidoğanlarda göbek kordonu serum insülin düzeyleri”, Yeni Tıp Derg, 15 (5), 277-279 (1998).
 18. Söker M., M. Elevli, M. Kılınç, M. Kervancıoğlu, A. Çakmak, F. Gürkan, A. Yaramış ve K. Haspolat, “İnsülin bağımlı diabetes mellitusda myokard fonksiyon değişikliklerinin ekokardiografi ile değerlendirilmesi”, Türkiye Tıp Derg, 5(6), 376-381 (1998).
 19. Yaramış, A., A. Kaya, M. Kervancıoğlu, M. Söker, K. Haspolat ve M.A. Tas, “Typhoid fever in children: clinical and laboratory presentation”, Dicle Tıp Derg, 25 (3-4), 153-159 (1998).
 20. Devecioğlu, C., Z. Bircan, M. Soran, M. Kervancıoğlu ve F. Demir, “Tanınız nedir?: Tümör lizis sendromu”. Yeni Tıp Derg, 14 (4), 233-234 (1997).
 21. Kara, İ.H., M. Kervancıoğlu, B. Dikici, M. Boşnak ve M.A. Taş, “Akut viral hepatit-B zemininde gelişen hemolitik anemi”, Yeni Tıp Derg, 14 (5), 312 (1997).
 22. Kılınç, M., M. Boşnak, B. Dikici, M. Kervancıoğlu ve C. Devecioğlu, “Konjenital rikets”, Dicle Tıp Derg, 23 (1) 129-133 (1996).
 23. Narlı, N., K. Haspolat, M. Kılınç, İ. Gökten, G. Kırıcı ve M. Kervancıoğlu, “Büyüme hormonu tedavisinin serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz seviyeleri üzerine olan etkisi” Klinik Gelişim, 8, 3701-3703 (1995).
 24. Kılınç, M., N. Narlı, K. Haspolat, Z. Bircan ve M. Kervancıoğlu, “Büyüme hormonu tedavisi alan vakaların boylarının mevsimsel değişiklikleri”, Yeni Tıp Derg, 12 (6), 385-388 (1995).
 25. Haspolat, K., M. Kervancıoğlu, M. Soran, M. Söker, B. Aydınol ve L. Erdinç, “Bir tip-V hiperlipoproteinemi olgusu”, Dicle Tıp Derg, 22 (4), 35-40 (1995).
 26. Elevli, M., O. Tunçbilek, M. Kervancıoğlu, M. Söker ve İ. Yıldırım, “Bir olgu nedeniyle purpura fulminans”, İnfeksiyon Derg, 9 (4), 451-454 (1995).
 27. Bircan, Z., M. Kervancıoğlu ve M. Kılınç, D. İnci, “Güneydoğu Anadolu'da kronik böbrek yetmezliği”, Sürekli Tıp Eğitim Derg, 4 (11), 366-367 (1995).
 28. Devecioğlu, C., O. Tunçbilek, M.N. Alp, M. Kervancıoğlu ve H. Isı, “Kromozom kırıkları nedeniyle bir Fanconi aplastik anemisi”, Dicle Tıp Derg, 22 (2/B) 213-220 (1995).
 29. Devecioğlu, C., A. Kaplan, M. Söker, N. Narlı ve M. Kervancıoğlu, “Yenidoğan hiperbilirubinemisi ve eritrosit glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enzim düzeyleri”, Dicle Tıp Derg, 22 (2/B) 41-45 (1995).
 30. Kılınç, M., M.A. Taş, N. Narlı, A. Hoş, M. Kervancıoğlu ve M. Akdemir, “Bir olgu nedeniyle Dandy-Walker Anomalisi”, Dicle Tıp Derg, 22 (2/A), 197-202 (1995).
 31. Kılınç, M., S. Günbey, S. Otçu, M. Akdemir, O. Tunçbilek ve M. Kervancıoğlu, “Olgu sunusu: situs inversus totalis ve anüler pankreas”, Dicle Tıp Derg, 22 (2/A) 193-196 (1995).
 32. Taşdemir, N., C. Devecioğlu, M. Kervancıoğlu, Y. Ütkür, M. Söker ve K. Haspolat, “Akut lösemi ve lenfomalı hastaların elektromiyografik değerlendirilmesi”, Dicle Tıp Derg, 22 (2/A), 105-109 (1995).
 33. Söker, M., K. Haspolat, O. Tunçbilek, M. Kervancıoğlu, S. Günbey, ve M. Kılınç, “Tip-1 diabetes mellituslu olgularımız (retrospektif çalışma)”, Dicle Tıp Derg, 22 (2/A), 87-91 (1995).
 34. Kılınç, M., M. Elevli, Z Bircan, M. Kervancıoğlu, N. Narlı, S. Günbey, E. Yurduseven ve M. Söker, “Sütçocuğu döneminde riketse bağlı hipokalsemik konvülsiyonların değerlendirilmesi”, Dicle Tıp Derg, 22 (1/A), 75-81 (1995).
 35. Kılınç, M., N. Narlı, O. Tunçbilek, Z. Bircan, S. Günbey ve M. Kervancıoğlu, “Febril konvülsiyonlu olguların değerlendirilmesi”, Dicle Tıp Derg, 22 (1/A) 65-74 (1995).
 36. Kılınç, M., M. Elevli, N. Narlı, Z. Bircan, C. Devecioğlu, M.A. Taş ve M. Kervancıoğlu, “Amebiasise bağlı akut gastroenteritlerin tedavisinde intravenöz ornidazol ve metranidazol tedavilerinin karşılaştırılması” Dicle Tıp Derg, 22 (1/A), 59-63 (1995).
 37. Narlı, N., K. Haspolat, İ. Gökten, A. Hoş, G. Kırıcı ve M. Kervancıoğlu, “Growth hormon eksikliği olgularının 2 yıllık tedavi sonuçları”, Endokrinolojide Yönelişler, 4(1), 5-10 (1995).
 38. Taş, M.A., N. Narlı, O. Tunçbilek, İ. Gökten, G. Kırıcı, ve M. Kervancıoğlu, “İnfant döneminde anemi tanısıyla klinikte izlenen olguların değerlendirilmesi”, Dicle Tıp Derg, 21 (4), 119-126 (1994).
 39. Elevli, M., O. Tunçbilek, M. Kervancıoğlu, M. Söker ve G. Kırıcı, “Bir olgu nedeniyle Apert sendromu”, Dicle Tıp Derg, 21 (4), 41-47 (1994).
 40. Haspolat, K., S. Erdemoğlu, O. Tunçbilek, N. Narlı ve M. Kervancıoğlu, “Sepsiste antitrombin III”, Dicle Tıp Derg, 21 (3), 99-104 (1994).
 41. Narlı, N., S. Günbey, M. Kervancıoğlu, S. Erdemoğlu ve P. Fırat, “Bir olgu nedeniyle akrodermatitis enteropatika”, Dicle Tıp Derg, 21 (2), 231-235 (1994).
 42. Günbey, S., M.A. Taş, N. Narlı, M. Kervancıoğlu ve İ. Gökten, “Kronik böbrek yetmezliği bulunan 93 olgunun değerlendirilmesi”, Dicle Tıp Derg, 21 (4), 169-176 (1994).
 43. Günbey, S., M. Söker ve M. Kervancıoğlu, “Persistant infant diaresi üzerine kolestraminin etkisi”, Dicle Tıp Derg, 20 (4), 39-42 (1993).